ALECOSA, tecnologia amb mitjans propis.
Amb la seva experiència tecnològica és capaç de resoldre qualsevol nou repte que li demani
el mercat

ALECOSA ha crescut gràcies als seus projectes continus d’R+D per a la consecució de nous productes, processos i així poder solucionar totes les sol·licitacions industrials que eren detectades al mercat.
 Els fils d’aliatges binaris coure/zinc no tenen un consum suficient com perquè els proveïdors habituals de tecnologia estiguin massa interessats a desenvolupar noves tècniques.

 
R + D
ALECOSA ha desenvolupat al llard dels anys diferents projectes d’R+D per optimitzar els seus processos productiu, fabricar nous productes i millorar contínuament la qualitat dels seus fils.
A partir de 1996 es van començar diferents projectes per optimitzar els dos processos més destacables del cicle productiu: la colada en continu i la recristal·lització en continu.
Fruit d’aquests projectes és la planta productiva inaugurada el 2005 i que permet a ALECOSA situar-se a l’avantguarda en la producció de fils en aliatges binaris de coure i zinc.
Colada continua
ALECOSA va ser pionera a implantar el 1967 el sistema de colada en continu per a llautó, quan la tendència del mercat en aquell moment era produir aquest material amb el sistema d’extrusió.
ALECOSA es va comprometre en solitari al desenvolupament de la colada en continu per obtenir fil d’una qualitat millor i més homogènia; i especialment per a aliatges amb un contingut en coure inferior al 64 %, per poder oferir als seus clients un fil de gran qualitat a un preu més competitiu.
Logística inversa
ALECOSA ha afrontat amb decisió el repte de produir de manera ecoeficient, conscient de la importància de la conservació del medi ambient i ha adequat el seu procés productiu tot eliminant qualsevol emissió a l’atmosfera, minimitzant el consum d’aigua i d’energia i reduint a zero els residus de la producció.
Per completar la seva aposta per la producció sostenible, ALECOSA es compromet a la recuperació dels residus i subproductes produïts pels seus clients, i els integra de nou en el procés de producció de fil i tanca així el cicle productiu.
Trefilat i filferros recoberts
Gràcies a l’aplicació de les més modernes tecnologies en l’àmbit del trefilat, ALECOSA està en disposició de satisfer les exigències més altes pel que fa a qualitat superficial del fil, i permet garantir paràmetres de rugositat Rmax< 5 micres i Rz<2,5 micres. La seva dedicació exclusiva al fil de llautó li permet produir un producte a mida de cada client, i respectar les seves especificacions tècniques i requisits particulars.La nova secció de fils recoberts pot satisfer qualsevol nova sol·licitació industrial en complir els més estrictes controls de qualitat i incorporar els sistemes de producció més avançats.
Mida de gra i recristalització
Conscient de la importància de la idoneïtat de la mida del gra per a l’obtenció d’un producte d’alt rendiment productiu, ALECOSA ha centrat gran part dels seus esforços en l’estudi dels paràmetres i les variables que intervenen en la recristal·lització.
L’homogeneïtat de la mida del gra dels seus fils permeten usar-los en aplicacions en les qual estan sotmesos a deformacions extremes.

Aplicacions de producte
Gràcies a la bona resistència a la corrosió, les seves bones propietats mecàniques  i el seu bon comportament en fred, els fils d’ALECOSA s’usen per a una gran varietat de productes finals: des de qualsevol aplicació per a estampació en fred fins a aplicacions en la indústria electrònica.
El seu departament tècnic està sempre a disposició dels seus clients, col·labora activament amb ells i els assisteix en la millora dels seus productes i dels seus processos, tot cercant sempre resposta a les noves demandes que planteja el mercat.